Lines Lune Landing

Elisabeth Thoresen – leder av foreningen ‘AAP-Aksjonen’ besøker studio

todayJanuary 22, 2021

Mange får ikke engang beskjed. NAV-skandalen er en ting – men nå rammer innstramming av AAP-reglene på en måte som gjør at flere rett og slett ikke orker å kjempe mer. Flere har ytret at de føler en ro inni seg – for de vet de kan avslutte dette på egenhånd – . Følg med på radiOrakel FM 99,3 og Lines Lune Landing!

Jeg inviterer leder av foreningen AAP-aksjonen  –  Elisabeth Thoresen – i studio for å belyse en sak som jeg brenner veldig for, det norske trygdesystemet. Jeg har selv fått oppleve systemets utfordringer – da jeg ikke lenger kunne jobbe 100 %.

Hør hele intervjuet med Elisabeth Thoresen i min podkast på Spotify:

Det har vært og er fortsatt en seig kamp hvor man ofte kan kjenner på følelser som maktesløshet og redsel. Det å være maktesløs og ikke ha innflytelse på sin egen livssituasjon. Man er handlingslammet og hjelpeløs i forhold til andre som kan ta beslutninger som får konsekvenser for ens eget liv. Man kan kjenne på forvirring samtidig som man kanskje sørger over det å ikke kunne jobbe eller fungere i hverdagen lenger som normalt.

[infobox maintitle=”Still spørsmål til AAP-aksjonen her ” subtitle=”Har du spørsmål om arbeidsavklaringspenger? Har du fått avslag på uføretrygd? Forstår du ikke vedtaket fra NAV? Er du redd for å bli stående uten inntekt før du er ferdig avklart? Har du opplevd saksbehandlingsfeil? Hva bør en legeattest inneholde? Send dine spørsmål på melding i gruppen Lines Lune Landing på facebook eller på e-post til linebli@outlook.com – Du kan være anonym hvis du ønsker det” bg=”black” color=”white” opacity=”off” space=”30″ link=”https://www.facebook.com/groups/741296476300261″]

En stor gruppe mennesker finner seg selv i denne situasjonen etter at myndighetene bestemte seg for å stramme inn AAP-reglene. Dette rammer mennesker med skade, lyte, sykdom eller annet som holder dem borte fra arbeidsliv/studier eller normal funksjon.

[dropcap letter=”A”]ennesker med behov for individuell utredning og målrettet oppfølging –  enten mot tilrettelagt arbeid eller uføretrygd. Det kan virke som om  NAV-reformen tilbake i 2006-2011  – ikke har vært planlagt godt nok og vi ser jo i dag at innstrammingen i perioden man kan motta arbeidsavklaringspenger – ikke har noen innvirkning på-  eller sammenheng med –  hvor raskt man blir avklart til arbeid/ufør.

[infobox maintitle=”Hva er Folketrygdlovens formål?” subtitle=”Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Folketrygden skal bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp og mellom grupper av personer. Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig.” bg=”black” color=”white” opacity=”off” space=”30″ link=”https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_2-1#%C2%A71-3″]

 

[infobox maintitle=”AAP Aksjonen krever at AAP-kuttet reverseres” subtitle=”…og foreningen krever at makstiden for AAP utvides, at karenstiden fjernes og at folk sikres økonomisk trygghet og mat i kjøleskapet til de er endelig avklart mot arbeid eller uføretrygd. Endringene i folketrygdlovens kapittel 11 må reverseres, og vi sier nei til redusert minstesats for unge syke under 25 år. Vi krever også at NAV får rutiner og ressurser til nødvendig oppfølging og avklaring. Syke mennesker skal ikke lide for en systemsvikt som politikere har skapt!” bg=”black” color=”white” opacity=”off” space=”30″ link=”https://aap-aksjonen.no/om-oss/”]

I Norge fungerer det nå slik at hvis ikke du er ferdig avklart innen 3 år så vil man gå inn i en karensperiode på 52 uker. Det vil si at du får ingen stønad gjennom hele dette året, du er syk og kan mest sannsynlig ikke finne deg en ordinær stilling. Thoresen forteller om mennesker som nå går inn i sitt andre år i karens. Du kan tenke deg selv at du skal dekke alle kostnader i løpet av et år – med null inntekt. Dette i en periode i livet hvor du skal finne ut av hvor syk du er, hva  som feiler deg, hvor mye du eventuelt kan jobbe eller ikke jobbe, kanskje skal du omskoleres eller vært utsatt for en arbeidsulykke.

Karenstid ødelegger mange liv. Og bryter med hensikten i loven – som sier at;

‘Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig’

Jeg spør Thoresen i en e-post om hvor trykket ligger.

”Vi har satt fokuset på veldig mye av konsekvensene vi ser av denne lovendringen. Det som selvfølgelig gjør mest inntrykk er historiene om de som velger bort livet, og alle meldingene som kommer inn som sier at syke ikke orker mere, at de gir opp…. Dette er så vondt” – sier Thoresen. Hun nevner også at betalingskrav fra NAV kan være veldig vonde å få i posten. ”Sakene er ofte kompliserte og selv om du beviselig kan vise til at det er NAV som har gjort en feil, så vil NAV hevde at du selv skulle ha forstått at du fikk for mye utbetalt” – sier Thoresen.

NAV-krav ødelegge liv og helse  – som vi har sett i de mange individuelle sakene som omfatter ‘NAV-skandalen’ der man har satt uskyldige mottakere av arbeidsavklaringspenger i fengsel og tynget dem med enorme krav Les mer om skandalen her i artikkel fra nrk >>

– Det er nettopp det som her refereres til i denne artikkelen fra Fri Fagbevegelse.  ”Jeg har kontakt med mennesker som har fått så store økonomiske problemer at de aldri vil komme seg opp igjen” –  sier Thoresen.

Regjeringen innfører nullvisjon for selvmord i Norge – her er de seks overordnede målene

  1. Mål: Systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet
  2. Mål: Trygg kommunikasjon om selvmord
  3. Mål: Begrenset tilgang til metode for selvmord
  4. Mål: God hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsrisiko
  5. Mål: Umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte etter selvmord
  6. Mål: Bedre forekomsttall, økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging

Les regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025

Utdrag fra artikkel – FriFagbevegelse:

Thoresen får stadig varsler om folk som ikke orker mer. Bare i sommer har aksjonen fått inn tre historier om selvmord som handler om mennesker som har gitt opp, og som har stått eller står i en helt fortvilet situasjon. Nå skal dette kartlegges. Men verken hun eller stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) mener dette kommer raskt nok.

– Nytt lovverk i folketrygdloven gjør at syke og uføre mennesker mister all sin inntekt, ofte over natten og uten noe varsel. De orker ikke mer, sier Elisabeth Thoresen til FriFagbevegelse

– All forskning viser at økonomiske problemer og selvmord ofte henger sammen. Tenk da hva syke og uføre mennesker opplever når alt av inntekt blir borte. De sliter med sykdom og skade, kroniske smerter, dårlig søvn og lite energi med mer, skriver Elisabeth Thoresen i et brev til tre ulike departement.

[dropcap letter=”D”]et er også skremmende at flere nå også nærmer seg sin 2. karenstid, og ikke på noen måte er ferdig avklart i nav systemet. Dette er voksne mennesker i alderen 40 til 60 år som NAV ikke har fulgt opp de år de har mottatt AAP. Helsevesenet svikter også. Flere gir utrykk for at ”det gir en ro og vite at jeg kan forlate alt dette” .

– Vi har også fått inn historiene til de som har etter flere år på uføretrygd fått opphevet sitt vedtak på uføretrygd og fått tilbakebetalingskrav på alt de har mottatt i uføretrygd over flere år.  Det er som nav kan «finne» noe, så «dømmer» de deg skyldig uten noen dom, og krever pengene tilbake, med 14 dagers frist” Du selv med vise din uskyld, det er du som «dømt» som må overbevise nav om at de tar feil…Selv om du klager på vedtaket vil NAV kreve inn pengene. Det vil si, NAV krever inn penger du ikke har og samtidig har du heller ingen inntekt. Forstå det den som kan…..

Veldig mange som søker uføretrygd og får avslag fortsetter å få AAP etter at vedtaket er kommet. Her får også mange tilbakebetalingskrav uten at de har noen inntekt å betale av. NAV bruker argumentasjonen om at «du burde ha forstått». De som er syke er ikke friske mennesker i forkledning. NAV-skandalen viser veldig tydelig at vi trenger en stor og tydelig interesseorganisasjon for de som er syke og uføre i Norge som kan være deres stemme ovenfor myndigheter og politikere.


AAP-Aksjonen har passert over 1250 medlemmer og gjør en enormt viktig jobb for de som opplever dagens ødeleggende trygdesystem enten som pasient, bruker eller pårørende.

[button content=”Les mer om medlemskap AAP-Aksjonen” color=”black” text=”white” url=”https://aap-aksjonen.no/bli-medlem” openin=”_blank”]

Her finner du AAP-Aksjonen på Facebook>>

Og Twitter!


FOLKETRYGDLOVEN

§ 1-1. Formål

  • Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.
  • Folketrygden skal bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp og mellom grupper av personer.
  • Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig.

Kort om loven

Folketrygden er et nasjonalt, sosialt forsikringssystem som ble innført 1. januar 1967. Mesteparten av folketrygden administreres av arbeids- og velferdsetaten (NAV). Alle personer som er bosatt i Norge er pliktig medlem av folketrygden. Folketrygdloven er inndelt i ni deler som du kan lese mer om her>>

NAV og offentlig forvaltning

NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. NAV har ca. 19 000 medarbeidere, herav ca. 14 000 i Arbeids- og velferdsetaten og ca. 5 000 i kommunene. Lederen for NAV har tittelen arbeids- og velferdsdirektør.


NAV-reformen

Utdypende artikkel fra wikipedia: NAV-reformen

Muligheten for en felles etat for arbeid, trygd og sosialtjenester ble først bedt utredet av Stortinget i desember 2001.  Stortinget mente dette kunne løse problemet med at personer ble kasteballer mellom arbeidsmarkedsetaten (Aetat), trygdeetaten og den kommunale sosialtjenesten.

Ifølge myndighetene var hensikten med NAV-reformen å bryte med etablert norsk trygde- og stønadspolitikk, og legge kraft bak arbeidslinja: «Dagens organisering er i for stor grad preget av en historisk bakgrunn med en annen avveining mellom politiske mål og hensyn», står det i innstillingen fra Rattsøutvalget (NOU 2004:13)

I kjølvannet av arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystads avgang 10.04.2015 uttalte professor Terje P. Hagen, som ledet et evalueringsutvalg av NAV i 2010, at «det var et feilgrep å etablere NAV»


AAP

§ 11-18.Arbeidsavklaringspenger under behandling av krav om uføretrygd

Det kan gis arbeidsavklaringspenger i inntil fire måneder når medlemmet skal vurderes for uføretrygd. Dersom krav om uføretrygd ikke er behandlet innen den fastsatte vedtaksperioden, kan perioden forlenges i inntil fire nye måneder. Årsaken til at kravet ikke er behandlet, må dokumenteres i saken.

§ 11-31.Karensperiode og nytt krav om arbeidsavklaringspenger

Et medlem som har mottatt arbeidsavklaringspenger ut maksimal stønadsperiode, se § 11-12, har ikke ny rett til arbeidsavklaringspenger etter §§ 11-5, 11-14, 11-15 eller 11-16 før etter en karensperiode på 52 uker. Dersom medlemmet er alvorlig sykt eller skadet, gjelder ikke karensperioden på 52 uker.

 Arbeidsavklaringspengene skal ikke anses for å ha vært stanset i perioder der medlemmet mottar foreldrepenger opptjent på grunnlag av arbeidsavklaringspenger.

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om når medlemmet har rett til å få innvilget en ny stønadsperiode, når medlemmet skal fortsette i den samme stønadsperioden, og når det skal framsettes nytt krav.


Lov om sosiale tjenester

§ 1. Lovens formål

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

‘Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer’


Les de personlige historiene om hvordan systemet rammer livene til mennesker som allerede står i en utsatt situasjon >>

TunE iN på radiOrakel FM 99,3 fredag 29. januar kl 17:00! Send inn spørsmål eller bare bli opptatert på tingenes tilstand. Det eneste vi vet med sikkerhet er at vi på et eller annet tidspunkt i livet vil oppleve sykdom selv eller som pårørende. Er det slik vi vil behande mennesker som trenger tilrettelegging og oppfølging etter sykdom eller ulykke?

[button content=”LIVESTREAM” color=”black” text=”white” url=”https://radiorakel.no/livestream/” openin=”_self”]

 

Her kan du kontakte AAP-Aksjonen >>

Ta vare på hverandre!

 

Written by: Lines Lune Landing

Previous post

0%